Floresan eşliğinde görüntüleme ile yapılan cerrahi, erken evre oral kanserlerde nüksü azaltıyor

Bu makale sağlık profesyonelleri için düzenlenmiştir.

 

Oral (Ağız) kanserlerde genetik olarak değişmiş hücrelerin yaygınlığının lokorejyonel nüks oranında ve sağ kalım üzerinde olumsuz bir etkisi vardır.

Floresans görüntüleme(FG); okült yüksek riskli oral lezyonların görüntülenmesini ve hastalığın haritasının oluşturulmasını sağlayarak, cerrahlara hastalığın tespit edilmesinde yardımcı olur. Bu işlem lokorejyonel rekürrens oranlarını azaltarak toplam sağ kalımın artışını sağlayabilir.

JAMA Otolaryngol Head Neck Surg dergisinde yayınlanan çalışmada Vancouver, Canada BC kanser ve araştırma merkezinden Dr. Cathreine F. Poh ve arkadaşları intraoperatif FG eşliğinde ameliyatın, oral kanserlerde nüksü azaltma ve sağ kalımı artırma açısından önemini retrospektif bir araştırma ile değerlendirdiler.

2004-2009 yılları arasında tek merkezde, onkoloji kliğinde tedavi edilen hastalar geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya 18 yaşından büyük yüksek grade lezyonu (HGL) olan (ciddi displazi veya karsinoma in situ) veya 4 cm’den küçük skuamöz hücreli karsinom tanısı alan, küratif cerrahi uygulanan ve takipte en az 1 kez değerlendirilmiş hastalar dahil edildi. Toplamda 154 hastaya FG eşliğinde cerrahi (FG Grup)uygulanırken 92 hastaya konvansiyonel cerrahi (kontrol grup) uygulandı. Hastalar aralık 2011 yılına kadar takip edildi.

Çalışmaya 156 SCC, 90 HGL olan toplam 246 hasta hasta dahil edildi. FG grup ve kontrol grup arasında lezyon yeri, tümör boyutu, önceki oral kanser geçirme öyküsü, yaş sigara öyküsü açısından fark izlenmedi. 3 yıllık lokal rekürens açısından SCC olan 156 hasta değerlendirildiğinde, FV gruptaki 92 hastadan altısında (%6,5) kontrol grupta 64 hastadan 26’sında (%40,6) rekürrens izlendi. HGL olan 90 hastada 62’si FV grupta idi ve 5 ‘inde (%8.1) lokal rekkürens izlendi. Kontrol grubunda ise 28 hastanın 11’inde (39.3) lokal rekürrens izlendi. SCC ve HGL olan hastalarda FV grupta kontrol grubuna göre lokal rekürrens anlamlı derecede düşük izlendi.

FG grupta rejyonel başarısızlık ve ölüm kontrol grubuna göre daha düşük izlendi. Fakat bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi. Preinvaziv yüksek grade ve erken evre oral kanserlerde cerrahi sınır karar verilmesinde FG kullanımı lokal rekürrens oranlarında anlamlı derecede azalma sağladı.


Kaynak: JAMA Otolaryngol Head Neck Surg Ocak 2016

Floresan eşliğinde görüntüleme ile yapılan cerrahi, erken evre oral kanserlerde nüksü azaltıyor Floresan eşliğinde görüntüleme ile yapılan cerrahi, erken evre oral kanserlerde nüksü azaltıyor Reviewed by Op.Dr. Hacer Baran - KBB Uzmanı on 3/05/2016 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Tüm Hakkı Saklıdır. Blogger tarafından desteklenmektedir.